Home

שימורים לכלבים במחירים הטובים בארץ

מזון לכלבים ללא דגנים, אוכל לגורים, אוכל לכלבים שמנים, אוכל לכלבים בוגרים מזונות מומלצים מהמותגים המובילים


סימבה

בשר

םרג 415

 בונזו

כבד

 בונזו

כבש

בונזו

עוף

םרג 400 םרג 400 םרג 400

סימבה

כבש

םרג 415

סשיר

בוגרים, עוף חזיר

םרג 150

סשיר

בוגרים, טונה

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף בקר

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף פאפיה

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף

םרג 150

סשיר

בוגרים, עוף

םרג 150

סשיר

גורים, טונה

םרג 150

סשיר

גורים, עוף

םרג 150

סימבה

בשר ציידים

םרג 415

גו

הודו

םרג 400

 גו

עוף

 גו

סלמון ואלתית

גו

עוף-הודו

םרג 400 םרג 400 םרג 400

גו

סלמון

םרג 400

מיגליור קאנה

בקר וירקות

םרג 400

גו

עוף, הודו ואלתית

םרג 400 םרג 400 םרג 400

מיגליור קאנה

בשר צייד

םרג 400

מיגליור קאנה

עוף והודו

מיגליור קאנה

בקר